Kiemelt témák

A kyr Hatalmasokról

- bár csak munkaanyag, ha már a fórumra kikerült, itt is itt a helye -


Az Ötödkor Hatalmasai alapvetően többféle filozófiai irányzatot követtek. Ez közül négy markánsan különválasztható és érthető a kyr történelem tükrében: azaz egy fő és három elágazása, amely egyfajta fejlődési ívet is megrajzolt a kyr Hatalmasoknak (bár a történelem fintoraként a rendszer nem feltétlenül lineáris módon, időrendben haladva került kiépítésre).
Olyan titkok ezek, amelyek kapcsán több lényeges ponton csak következtetésekre hagyatkozhatunk, de a tények azt mutatják, hogy a kyrek oldalán már az ynevi partraszállásuk pillanatában feltűnhettek olyan erejű, Calowynról származó Hatalmasok, akiket később egy ynevi iskolának sem sikerült kinevelnie. Az is helytálló megállapítás lehet, hogy Yneven a kyrek szisztematikus kísérletezésbe kezdtek, mintha azt szerették volna elérni, hogy az új módszerek révén minél többen alkalmassá válhassanak a calyr szintű beavatásra.


Ilyenfolytán szinte bizonyos, hogy az alábbi elméletek csak töredékei lehetnek a kyr magasmágia teljes anyagának, és kyr Hatalmasok titkainak javát vagy az Yneven maradt Öregek palotáiban, vagy Calowynen őrzik.

A kyrek célja egyértelmű volt: az első Hatalmasok mielőbb szerettek volna felépíteni egy olyan mágikus bázist, amely megadja a kellő utánpótlást. A nemes cél is adta magát: nyilván úgy gondolhatták, hogy minél több nagyhatalmú beavatottjuk szolgálja a birodalmat, annál nagyobb az esélyük arra, hogy a sorsot is legyőzve örökké fennmaradhassanak.
Mivel akárkiből nem lehetett Hatalmas, a kyrek folyamatosan keresték annak a lehetőségét, hogy lehetne minél univerzálisabbá és hatékonyabbá tenni a Hatalmasok képzését. Ennek eredményeképp az egyes irányzatok felfoghatók egyfajta „bizonyítottan működő egyszerűsítésnek” is – legalábbis az irányzatok beavatottjainak hatalmi összehasonlítása jobbára ezt a benyomást adja. Ettől függetlenül nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy az újabb irányzat követői egyértelműen és sokkal gyengébbek lettek volna. Reálisabb, ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy ugyanakkora hatalom mellett a régebbi (magasabb) irányzatok követői sokkal több ismerettel, tapasztalattal, választási lehetőséggel rendelkeztek (pl. egy középiskolás és egy egyetemista is tudhat ugyanannyit történelemből, de azért a legtöbb esetben inkább az egyetemista felé billenne a mérleg).


1. Az első, és az Ötödkor végére is legkevesebb beavatottal bíró rend az Érinthetetlenek köre. Róluk tudni a legkevesebbet, bár minden kétséget kizáróan ők voltak a leghatalmasabbak: még a Hatalmasok között is a ’vén’ vagy ’öreg’ ranggal illették őket. A létező legtitkosabb tudások kapcsolható melléjük. A legtöbbjük egyértelműen calowyni származással és/vagy kapcsolatokkal bírtak, és jó eséllyel senki nem szolgálta náluk magasabb szinten a Kyr birodalmat. Közülük kerültek ki az első ynevi Hatalmasok tanítómesterei. A Hatalmasok számtalan kiváltságain is túllépve ők maguk kizárólag a kyr isteneknek, és a kyr császárnak tartoztak elszámolással – semmilyen más világi törvény nem volt érvényes rájuk.


2. A Hatalmasok első új generációját weilánusoknak hívták. A kapcsolat az ötödkori kyr panteon főistenével, Weilával bizonyosan nem véletlen. Ők lehettek a vének első ynevi tanítványai, akik a hódítás időszakának több hullámban történő betelepülése és Weila vonala végett esetenként és részben még rendelkezhettek calowyni kapcsolatokkal is.
Elsősorban a kristályszférák fürkészése, a sorsvonalak manipulálása, a Nagyok rendszerének megismerése, összegző néven az ún. Athalay-kultusz jellemezte őket.

3. A második generációs Hatalmasok, az aszkiánusok már kivétel nélkül Yneven születtek. Ők alapvetően szakrális oldalról közelítették meg a fejlődést, és mert hatalmuk a kyr panteon térnyerésével és a birodalom létrejöttével teljesedett ki igazán, rájuk tudományos értelemben már Kyria idejében is afféle papmágusként tekintettek. Közülük került ki a legtöbb, adott valláshoz köthető Hatalmas is.

Ők álltak a legközelebb az anyrokhoz. A birodalom kezdeti, háborús évezredeiben nem egy alkalommal volt átfedés a mágikus és a papi hatalmak között – egyes legendák szerint bizonyos kiváltságos kyrek rangként viselhették az anyr és a Hatalmas címet.
Ők voltak a kyr kultúra és a kyr panteon védelmezői, és őrizői – sorsuk így Kyria bukásával és a kyr istenek hanyatlásával végleg megpecsételődött. Bizonyos jelek arra engednek következtetni, hogy a Kyria bukása után életben maradt aszkiánusok kivétel nélkül Calowynra húzódtak vissza.

Az Ym-kultusz megalapítása, az anyagi test nyűgétől megszabadult, tökéletes szellemi létezés állapotának tisztelete tartozott hozzájuk. Valószínűsíthető, hogy a weilánus öregek és a kyr istenek segítségével ők dolgozták ki a vándorlelkek megtalálásának, és az irányított újjászületésnek módszereit (amely rengeteget segített a képzési rendszerben, hiszen egy átlagos kyr tanoncnak nyolc-tíz újjászületés kellett, mire a tanulmányaiban Hatalmas rangig juthatott).
A kyr történelemben hozzájuk tartozott minden mágikus-háborús tevékenység. Ők pusztították el Cranta három birodalmának mágikus örökségét (legalábbis a nagy részét), ők vezették be a Hatalmasok beavatási köreit (hogy senki ne juthasson olyan erőhöz, ami meghaladja a lelki fejlettségéhez megengedhető szintet), ők irtották ki a Birodalom rendjének megzavarására alkalmas szeráfi tradíciókat, és ők kutatták fel az aquirokkal vívott háború lehetőségeit. A Hetedik Kéz varázslóiskola volt az egyik legismertebb ilyen szervezetük – de a Voltakkal kapcsolatban valószínűsíthető több kisebb, adott területekre specializálódott rend létezése is.


4. A Birodalom rendjének megszilárdulásával, az Ötödkor virágzó korszakában (a Daelanok békéje alatt) jelent meg a syromita irányzat, amely lényegében az aszkiánus elvek tudományos megközelítését, a szakrális háttér világi leképződését jelentette. Itt már egyértelműen elváltak az anyrok és a calyrok útjai – ezt a szemléletbeli különbség, és a háborús viszonyok megszűnése egyaránt indokolta.

Tulajdonképpen a syromita irányzat tette lehetővé, hogy a Hatalmasok iskolái a lehető legszélesebb alapokból merítsenek, és ne csak a kivételesen tehetséges varázstudók kapják meg a Hatalmassá válás lehetőségét, hanem bárki, aki a megfelelő képességek megszerzése után végig tudja járni az egyes beavatási szinteket (és itt jelent meg a tanítványoknak adott symcalyr rang lépcsője is).
Bár a syromiták beavatottjai a Birodalom fennállása alatt nem érték el elődeik hatalmát, minden kétséget kizáróan ez a rendszer lehetett Kyria egyik legmonumentálisabb mágikus alkotása. Tudományos nézőpontból, iskolai képzésként építette fel a hatalmi lépcsőfokokat az egyszerű lélek és a kyr Hatalmasok között, és ezen alapulva levezették az isteni létezés bármilyen halandó által elérhető elvi lehetőségeit is. A sors fintorát ismerve talán az sem véletlen, hogy a kyrek végül nem élvezhették e tudás gyümölcsét…

A syromiták teljes mértékben átvették az Ym-kultusz hagyományait, de emellett bevezettek egy újat – a Cor-kultusz őselemi iskolái, az asztrológiai analógiák, az Öt Elem Útja, és az ezek szerint átalakított calyregyetemek tartoznak hozzájuk.

Megjegyzés: azért Cor, mert a toroni csillagképek mindegyike Cor valami és ezt a ziccert kár lenne kihagyni. Maga a szó jelenthet konkrétan csillagot is, a lélekfejlődés oldaláról megközelítve szépen illik az asztrológia-számmisztika vonalba.
Az Öt Elem Útja a kyrek által ismert öt őselem (Víz, Föld, Tűz, Levegő, Éter) feletti uralom elsajátításának ismeretein alapult. Természetesen egy Hatalmasnak az összes őselem felett meg kellet szereznie ezt a fajta uralmat, de a Cor kultusz szellemében könnyítésként kiválaszthatott egyet, amely meghatározta, hogy milyen módon, milyen filozófiával, milyen analógiákkal kell tanulnia. A választás a legtöbb esetben asztrológiai támogatással történt, az öt őselem öt útja tehát a kyr magasmágia értelmezésében ötféle világszemléletet, lelki alkatot, de még inkább lelki mechanizmust jelentett. Szigorú értelemben véve egyik sem volt több a másiknál, inkább csak más. Balladai vonatkozásban ez a fajta megközelítés biztosítaná a lehetőséget arra, hogy a szigorú képzési követelményekből logikusan adódó terminátor-lelkialkat helyett a Hatalmasoknak egymástól markánsan eltérő egyénisége lehessen (legalábbis ez lenne a belső logika).

Kyria fénykorában a syromiták voltak az újhullámos, tudományosnak nevezhető kísérletezések követői. Ők segítették bevonni a kyr magasmágiát a mindennapokba (ez főleg a számmisztikában és az asztrológiában nyilvánult meg), és kezdeményezték a crantai őselemi tradíciók korlátozott mértékű integrálását a kyr ceremoniális mágiába.

Megjegyzés: az Öt Elem Iskolájának rendszerében nevelkedett Ceriak is, az Éter Útját követve.


Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése